Дипломирани васпитач предшколске дјеце - Ј.У.ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА МАЈА” НОВИ ГРАД


Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 22.03.2018.
Брoj извршилaцa: 1

НАПОМЕНА: Огласи у Каталогу послова се преузети из средстава јавног информисања и других извора, са јасно наведеним извором, па преносећи информацију ЗЗЗРС ни на који начин не преузима одговорност за њихов садржај, нити реализацију.

Опис радног мјеста

Дипломирани васпитач предшколске дјеце у радни однос на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на  Јавни конкурс су:
1. да је држављанин РС или БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да се против њега не води кривични поступак,
5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи.
Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на Јавни конкурс су:
1. завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,
2. постојање психичке и физичке способности за рад са дјецом.

• Потребна документација

Уз пријаву потписану од стране кандидата и краћу биографију, кандидат је дужан да достави:

-извод из матичне књиге рођених,
-увјерење о држављанству,
-увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,
-увјерење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,
-овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,
-додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
-увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
-љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.
Увјерење о општој здравственој способности (које не може бити старије од 6 мјесеци), накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

• Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс ће бити објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Нови Град и у дневном листу „Глас Српске“.

• Рок за подношење пријава
Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом, Комисија за избор  обавиће интервју. О времену и мјесту провођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавјештени.
Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената које се неће враћати кандидатима.

Пријаве на конкурс заједно  са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу : ЈУ Дјечији вртић „Пчелица Маја“ Нови Град, Ул. Петра Кочића бр. 10, 79220 Нови Град, са назнаком „пријава на конкурс“.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује "Пројекат…

Сви пројекти

30.09.2016.Публикације

Статистички Билтен - децембар 2017.
Статистички Билтен ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Све публикације

Вијести