Избор директора - ЈУ ОШ “Св. Ћирило и Методије”, Пискавица


Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 22.08.2019.
Брoj извршилaцa: 1

Опис радног мјеста

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА“СВ.ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ПИСКАВИЦА
Ул.Пискавица бб
78000 Бања Лука

расписује

                КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА „СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ ПИСКАВИЦА

I – Предмет
Школски одбор Јавне установе Основна школа „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица – Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица – Бања Лука.

II - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.
III - Мандат
Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.
На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Статус
Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица – Бања Лука те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основна школа  „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица – Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:
1. Општи услови:
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је држављанин БиХ/РС,
- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:
- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,
- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању , односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI– Потребна документација
Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:
• диплому о завршеној стручној спреми,
• извод из матичне књиге рођених,
• увјерење о држављанству,
• потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,
• љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
• увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,
• увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
• приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
• препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
• кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
• овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,
• овјерена изјава да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса .
Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
Jавна установа Основна школа „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица – Бања Лука, Пискавица бб; 78217 Пискавица – Бања Лука, са назнаком „Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица“.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене
Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа „Св. Ћирило и Методије“ Пискавица – Бања Лука у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

09.04.2019. Пројекти ЗЗЗРС

Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години
 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује…

Сви пројекти

28.01.2019. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2019. години
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине позива…

Сви пројекти

08.03.2011.Публикације

Мој пут у свијет рада
Драги ученици! Кроз садржај ове брошуре желимо да вас упознамо…

Све публикације

Вијести