КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА Бања Лука


Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 22.02.2018.
Брoj извршилaцa: 1

Опис радног мјеста

I –Предмет:
Школски одбор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Технолошке школе Бања Лука.
II–Мандат:
Именовање се врши на период од  четири ( 4 )  године.
По истеку мандата може бити поново изабран на још један мандат у истој школи.
Након избора директор школе мора проћи обавезну едукацију по програму који  прописује министар.
III–Услови  за избор директора школе.
За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених законом о раду испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови :
-Да је лице старије од 18 година
-Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине
-Да има општу здравствену (психо-физичку) способност за рад
Посебни услови :
-Да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент,
-Да има најмање пет година радног искуства  у васпитно- образовном раду у школи,
-Да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,
-Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,
-Да испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова :

IV – Потребна документа :
-Кратка биографија у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада
-Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте
-Увјерење о држављанству
-Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент)
-Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада
-Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора ( затражиће школа по службеној дужности за кандидата који буде изабран по конкурсу )
-Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од шест мјесеци )
-Увјерење о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи
( најмање пет година )
-Приједлог програма рада за четворогодишњи ( мандатни ) период
-Друге доказе о потврђивању знања и способности.
-Љекарско увјерење изабрани кандидат ће доставити након избора ( не старије од 6 мјесеци ).
V –Рок за пријављивање на конкурс и начин достављања пријава :
-Рок за подношење пријава петнаест (15)  дана од дана објављивања у дневним новинама.
-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и контакт телефоном  доставити  у затвореној коверти лично или путем поште  на адресу школе  ЈУ Технолошка школа Бања Лука, Пиланска бб, са назнаком ,, Конкурс за избор директора школе,,  – НЕ ОТВАРАТИ.
Достављена документација се не враћа кандидатима, те је потребно доставити овјерене копије истих.
Школски одбор ће писменим путем обавијестити  све учеснике конкурса  о резултатима избора и именовању директора  у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Пројекат…

Сви пројекти

15.06.2017. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Високо квалификовани радници
Високо квалификовани радници на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести