Пријем 8 радника -  “ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ” СТАНАРИ


Област: Остало
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Дoбoj
Отворено до: 22.02.2018.
Брoj извршилaцa: 8

Опис радног мјеста

1. Помоћник руковаоца котловског постројења, ССС машинског смјера - 3 извршиоца
2. Прецизни механичар, ССС-V/IV степен, електро или машинског смјера - 1 извршилац
3. Зидар-шамотер, ССС –V/III степен - 1 извршилац
4. Ватрогасац, ССС/КВ техничког смјера - 2 извршиоца
5. Референт за ЗНР и ППЗ, ВШС/ССС техничког смјера - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова,кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:
Редни број 1:
-Радно искуство на енергетским објектима од најмање 3 године

Редни број 2:
-Радно искуство у раду са хидрауличким и пнеуматским елементима регулационих система од најмање 3 године

Редни број 3:
- Радно искуство на извођењу радова ватросталних обзида од најмање 3 године

Редни број 4:
-Радно искуство од најмање 2 године, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, испуњавање услова прописаних чланом 50. Закона о заштити од пожара

Редни број 5:
-Радно искуство од најмање 3 године, положен стручни испит заштите на раду и заштите од пожара, посједовање возачке дозволе Б категорије, познавање рада на рачунару

Пријаве на оглас доставити путем поште на адресу: “ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, Станари бб,74208 Станари, Република Српска, Босна и Херцеговина и/или на е-маил: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Уз пријаву на оглас потребно је приложити детаљну радну биографију са референцама и копијом дипломе.

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају, осим уколико то кандидат изричито не захтијева.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

Објављивање огласа не обавезује на пријем.

Рок за достављење пријава је 22. 02. 2018. године.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

31.12.2016.Публикације

Статистички Билтен - јул 2017.
Статистички Билтен ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Све публикације

Вијести