Професор разредне наставе - ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПРЊАВОР


Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Бaњa Луka
Отворено до: 29.03.2018.
Брoj извршилaцa: 1

Опис радног мјеста

Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка – 1 извршилац на одређено вријеме, до завршетка наставне 2017/2018. године, на 50% радног времена

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (’’ Службени гласник РС ‘’, број 1/16.), Законом о основном образовању и васпитању (’‘Службени гласник РС’‘, број 44/17.) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’’ Службени гласник РС ‘’, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15.), а пријем кандидата ће се извршитиу складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (’‘Службени гласник РС’‘, број 102/14.)  и то:
1.увјерење о држављанству,
2.извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),
3.љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),
4.овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
5.додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6.увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,,
7.увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме
8.увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла),
9.увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се интервију  у понедељак,  12.03.2018. године са почетком у 08.00 часова у просторијама ЈУ ОШ ‘’Никола Тесла’’ Прњавор.
Кандидати се неће посебно позивати на интервију, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.
Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

20.03.2017. Пројекти ЗЗЗРС

Пројекат подршке запошљавању лица изнад  50 година старости у 2017. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат…

Сви пројекти

26.12.2017. Остали пројекти

Феријални рад у Њемачкој у 2018. години
Завод за запошљавање Републике Српске и ове године…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Квалификовани радници
Квалификовани радници на евиденцији за Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести