Судијски приправник/волонтер/ Окружни суд у Приједору


Област: Право
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Приjeдoр
Отворено до: 29.08.2019.
Брoj извршилaцa: 3

Опис радног мјеста

Пријем радника - Окружни суд у Приједору

Област: Право
Рад на: одређено вријеме
Регија: Приједор
Отворено до: 29.08.2019. године
Број извршилаца: 3

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА:

- Судијски приправник/волонтер – 3 (три) извршиоца

-Опис послова:
обавља приправничку праксу у суду, ради стицања услова за полагање правосудног испита, под надзором предсједника и секретара суда, обавља послове у складу са програмом почетне обуке, који утврђује ЈУ Центар за едукацију судија и јавних тужилаца РС, у току приправничке праксе распоређује се на све реферате периодично, ради стицања потребних стручних знања и вјештина, обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

1.Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине
- да је старији од 18 година
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора  од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама
- да се против њега не води кривични поступак

2.Посебни услови:

ВИИ степен стручне спреме, дипломирани правник

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:
-извод из матичне књиге рођених
-увјерење о држављанству
-увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци
-доказ о траженом степену образовања
-доказ о просјеку оцјена

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Суд ће по службеној дужности у односу на изабраног кандидата прибавити увјерење о неосуђиваности.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест)  дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.
Пријаве се достављају поштом , са назнаком „За конкурс судијски приправник/волонтер“ или лично на адресу: Окружни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића бр.6, Приједор.

06.02.2019. Остали пројекти

Запошљавање радника у Републици Словенији
Из Завода за запошљавање Републике Словеније свакодневно…

Сви пројекти

Вијести