Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години


Пон, 20.03.2017.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017.години“, чија је укупна вриједност  500.000 КМ а који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске. 

Пројектом је обухваћено финасирање обука, доквалификације и преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке, доквалификације и преквалификације за 500 лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске. Циљну групу чине незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који активно траже запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива, осим корисника новчане накнаде.

Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном  незапосленом лицу одобравају се  до 1.000 КМ.

Програм доквалификације подразумијева стицања новог знања у оквиру истог занимања са циљем повећања нивоа компетенција.

Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго занимање ради запошљавања.

Обуке на захтјев послодаваца организују се ради стицања знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту.

Обука, доквалификација и преквалификација проводи се уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама.

Програми обуке, доквалификације и преквалификације намјењени су  теже запошљивим  лицима закључно са IV степеном стручне спреме за потребе познатог послодавца. 

Реализација овога Пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Пројектом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске“ број 20/17), док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Пројекта у периоду од најмање 12 мјесеци од  дана отпочињања обуке, доквалификације / преквалификације, односно дана заснивања радног односа. 

У укупним трошковима обуке, доквалификације / преквалификације за познатог послодавца Завод за запошљавање учествује у висини до 50% стварних трошкова, према спецификацији трошкова образовне или друге институције која је верификована за обављање тих послова а максимално до 1.000 КМ по једном лицу. 

Средства се одобравају бесповратно, а  дозначавње  ће се вршити  на сљедећи начин:

20% трошкова обуке, докавлификације / преквалификације по потписивању уговора са Заводом, отпочињању исте и достављању доказа установе која врши обуку да је обука отпочела,

80% трошкова обуке, докавлификације / преквалификације након завршетка исте, достављеног доказа верификоване  установе да је  лице успјешно   завршило  обуку, докавлификацију / преквалификацију и достављеног уговора о раду на неодређено вријеме са лицем које је успјешно завршило обуку, докавлификацију / преквалификацију.


Документи/обрасци:

Javni_poziv_-_Projekat_obuke_dokvalifikacije_i_prekvalifikacije_2017.doc
Zahtjev_za_obuku_dokvalifikaciju_i_prekvalifikaciju_2017.doc


Фотогалерија:

Вијести