Јавни позив  за коришћење средстава по Пројекту подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању (SSNESP)

Пет, 21.09.2012.
Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању (SSNESP)


На основу Одлуке Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске број: 06-2668 од 20.09.2012.године, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске по Пројекту подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP), расписује

                                                                   Јавни позив

за коришћење средстава по Пројекту подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању (SSNESP)

1. Предмет позива

Влади Републике Српске је одобрен кредит Свјетске банке (IDA) број: 4704-0 БА у износу од 6.000.000,00 US$ за Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању и намјерава дио средстава у износу од 4.400.000,00 US$ усмјерити на имплементацију активних мјера на тржишту рада, и то:

- суфинансирање запошљавања код послодаваца,

- суфинансирање самозапошљавања у области пољопривреде и малог бизниса,

- суфинансирање обуке, доквалификације и преквалификације, према програмима за образовање одраслих, (обука се односи и за рад на сезонским пословима)

- суфинансирање побољшања мобилности радне снаге и

- суфинансирање јавних радова.

Пројектом су обухваћена незапослена лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске која активно траже посао и из категорије су угрожених и тешко запошљивих група, и то:

1. Незапослена лица у стању социјалне потребе, из категорије:

- чланови породица корисника сталне новчане помоћи,

- омладина без родитељског старања старија од 18 година којој је потребна помоћ
за осамостаљивање,

- социјално угрожени самохрани родитељи,

- социјално угрожене вишечлане породице,

- социјално угроженa лица - жртве породичног насиља, и

- лица из колективних смјештаја.

2. Незапослена лица која активно траже посао и из категорије су тешко запошљивих лица, и то:

незапослена лица преко 40 година:

- лица на новчаној накнади,

- лица која имају мање од 5 година за један од услова за остваривање права на пензију,

- незапослена лица која активно траже запослење дуже од 1 године.

незапослена лица старости до 35 година, без радног искуства:

- без завршеног основног образовања,

- са основним образовањем, и

- лица са незавршеним средњим образовањем,

- лица са завршеним трећим степеном образовања.

- лица са завршеним четвртим степеном образовања.

чланови породица погинулих, заробљених и несталих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата.

Средства се одобравају бесповратно у износу од:

- 1.500,00 КМ за запошљавање код послодаваца,

- 2.500,00 КМ за самозапошљавање у области пољопривреде и малог бизниса,

- за обуку, доквалификацију и преквалификацију у висини стварних трошкова обуке, а максимално 1.000,00 КМ по кандидату, и

- до 600,00 КМ за побољшање мобилности радне снаге.

- 50% најниже плате у Републици Српској по ангажованом раднику за пуно радно вријеме на мјесечном нивоу за суфинансирање јавних радова.

Средства се дозначавају на сљедећи начин:

- за запошљавање код послодаваца:

у три једнаке рате, према условима из уговора.

- за програме самозапошљавања:

80% уговореног износа исплаћује се по потписивању уговора а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника,

20% се исплаћује по истеку године дана од одпочињања дјелатности, уколико испуњава обавезе из уговора.

Уколико више чланова домаћинства оснивају једно правно лице или региструју предузетничку дјелатност, средства се могу додијелити само једном члану домаћинства.

- за обуку, доквалификацију и преквалификацију средства ће се исплаћивати верификованој институцији:

20 % уговореног износа по потписивању уговора, а преосталих 80% по извршеној обуци.

- за побољшање мобилности радне снаге:

према условима из уговора

- за суфинансирање јавних радова:

према условима из уговора

2. Право и услови учешћа

Право учешћа имају предузећа, задруге, предузетници, јавне службе, образовне институције, јединице локалне самоуправе (градови и општине) и други послодавци из Републике Српске која испуњавају услове за запошљавање.

Послодавац може конкурисати за одобравање средстава под сљедећим условима:

- да је регистрован у складу са законским прописима,

- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,

- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,

- да је послодавац економски способан да реализује програм,

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у посљедња 24 мјесеца,

- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлог пријема нових радника,

- да запошљава лица из утврђене циљне групе која активно траже запослење, а пријављена су на евиденцију Завода.

Да би се средства одобрила за самозапошљавање, обуку, доквалификацију и преквалификацију и за побољшање мобилности радне снаге незапослено лице треба да испуњава сљедеће услове:

- да је пријављено на евиденцију незапослених лица, и да спада у утврђену циљну групу,

3. Начин подношења захтјева, потребна документација и обавезе послодаваца и

незапослених лица - корисника средстава

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Завода и бироу надлежном према сједишту послодавца, односно мјесту пребивалишта незапосленог лица. Такође исти се може преузети са портала Завода http://www.zzzrs.net, „рубрика Пројекти".

Уз захтјев се, зависно од тога да ли се ради о програму самозапошљавања, програму запошљавања код послодаваца, програму обуке, доквалификације и преквалификације, побољшања мобилности радне снаге или програма јавних радова, подноси:

3.1. За послодавца:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника,

- рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ),

- изјава послодавца о ликвидности жиро рачуна из мјесеца у којем подноси захтјев и да према њему није покренут ни отворен стечајни односно ликвидациони поступак,

- копија овјереног биланса стања и биланс успјеха по посљедњем завршном рачуну (уколико су обавезни поднијети по закону) или прописане обрасце за предузетнике и мале предузетнике,

- пореско увјерење о измиреним обавезама из мјесеца у којем подноси захтјев или мјесеца који претходи мјесецу подношења захтјева.

Послодавац може запослити раднике одмах по подношењу захтјева, односно прије одлуке Управног одбора о одобравању средстава, када у сарадњи са организатором послова бироа утврди да су лица која запошљава из циљне групе Пројекта. Међутим, средства ће бити одобрена само ако послодавац испуњава услове Пројекта.

3.2. За самозапошљавање:

- да је пријављено на евиденцију незапослених лица, и да спада у утврђену циљну групу,

- да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и стицање профита,

Незапослена лица која се опредјељују за самозапошљавање могу поднијети захтјев за кориштење средстава уколико су регистровала дјелатност након објављивања јавног позива, као и лица која су покренула процес регистрације дјелатности након објављивања јавног позива. Незапсолено лице може прије долуке Управног одбора засновати радни однос, односно извршити пријаву у Пореској управи. Међутим, средства ће бити одобрена само ако незапослено лице испуњава услове Пројекта, односно ако спада у утврђену циљну групу;

3.3. За обуку, доквалификацију и преквалификацију:

- да достави захтјев у коме ће навести врсту обуке, доквалификације и преквалификације, а у циљу запошљавања..

- да је пријављен на евиденцију незапослених, и да спада у утврђену циљну групу.

3.4. За побољшање мобилности радне снаге:

- да послодавац искаже намјеру запошљавања лица са мјестом пребивалишта удаљеним више од 50 км, због немогућности да запосли лице тражене квалификације са бироа надлежног према сједишту послодавца,

- да незапослено лице поднесе захтјев за подршку запошљавању код послодавца са сједиштем удаљеним више од 50 км од мјеста пребивалишта незапосленог лица,

- да је пријављен на евиденцију незапослених, и да спада у утврђену циљну групу,

3.5. За суфинансирање јавних радова:

- да запошљава лица пријављена на евиденцију незапослених и да спадају у утврђену циљне групе а у складу са чланом 31. Закона о посредовању у запошљавању и правима незапослених лица,

- да достави детаљан план и динамику извођења јавног рада (термин план)

4. Обавезе корисника средстава су:

4.1. Обавезе послодаваца:

- да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава изврши пријем радника у радни однос и са истим закључи уговор о раду у складу са законским прописима и закључи уговор са Заводом за запошљавање,

- послодавац који је извршио пријем радника по подношењу захтјева односно прије одлуке Управног одбора такође је дужан да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом за запошљавање, имајући у виду да је већ извршио пријем радника,

- да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца,

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

4.2. Обавезе незапослених лица код самозапошљавања:

- да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом и отпочне са радом и да достави сљедећу документацију:

пријаву по обрасцу ПД 3100 (пријава/промјена/одјава уплате доприноса),рјешење о оснивању правног лица, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ) и копију уговора са банком о отварању жиро рачуна.

- Лица која су регистровала дјелатност, односно отпочела са радом прије одлуке Управног одбора су такође дужна да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључе уговор са Заводом за запошљавање,

- да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза,

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

4.3. Обавезе за обуку, доквалификацију и преквалификацију:

- у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи

уговор са Заводом и у том року отпочне обуку.

- да успјешно заврши обуку, доквалификацију и преквалификацију у складу са одобреним програмом,

- да поднесе Заводу одговарајућу документацију (увјерење) о проведеној обуци од стране верификоване установе.

4.4. Обавезе за побољшање мобилности радне снаге:

- да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом.

- да достави овјерену фотокопију личне карте,

- да достави уговор о раду закључен са послодавцем,

- да достави образац ПД 3100 (пријава/промјена/одјава уплате доприноса).

4.5. Обавезе за јавне радове:

- да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава изврши пријем радника у радни однос у складу са чланом 31. Закона о посредовању у запошљавању и правима незапослених лица и са истим закључи уговор о раду у складу са законским прописима и закључи уговор са Заводом за запошљавање,

- да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца,

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

5. Рок за подношење захтјева

Крајњи рок за подношење захтјева је 15.11.2012. године.

Детаљније информације могу се добити на порталу Завода http://www.zzzrs.net и у филијалама Завода на телефоне:

Бања Лука 051/216-266

Бијељина 055/209-669

Добој 053/242-162

Приједор 052/214-522

Источно Сарајево 057/ 226-714

Требиње 059/272-311

Број:01-2668-1

Датум:19.09.2012.

                                                                                                                   Д и р е к т о р

                                                                                                        Милко Чолаковић, дипл.правник

15.02.2021. Пројекти ЗЗЗРС

Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2021. години
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм…

Сви пројекти

27.09.2021. Остали пројекти

Запошљавање радника за здравствену његу  у СР Њемачкој - Tripl Win пројект
Triple Win пројект проводи у име њемачке владе Deutsche Gesellschaft für…

Сви пројекти

27.01.2022.Публикације

Висока стручна спрема
Висока стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести