Надлежност Завода

Основне функције Завода су:

посредовање у запошљавању, јавно обавјештавање о могућностима и условима запошљавања, савјетовање о избору посла (професионална оријентација) стручно оспособљавње и припрема за запошљавање, спровођење програма запошљавања, обављање организационих, стручних, административних и других послова у вези са остваривањем права на новчану накнаду и здравствену заштиту.

Незапослено лице коме је престао радни однос без његове сагласности, захтјева или кривице, а које има најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у последњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у последњих 18 мјесеци остварује право и на новчану накнаду.

Право на новчану накнаду незапослено лице има од првог дана престанка радног односа ако се пријави Заводу у року од 30 дана од дана престанка радног односа, а ако се пријави Заводу након истека тог рока, права му почињу тећи од дана пријављивања Заводу, умањена за период кашњења.

Износ новчане накнаде се утврђује на основу остварене тромјесечне просјечне зараде прије престанка радног односа и не може бити нижи од 20 % просјечно исплаћене нето плате у Републици нити виши од износа једне просјечно исплаћене нето плате у Републици, у мјесецу који претходи доношењу рјешења.

Трајање права на новчану накнаду износи од три до 12 мјесеци у зависности од дужине стажа осигурања.

За вријеме трајања материјално правног обезбјеђења незапослено лице остварује и право на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.

26.11.2020. Остали пројекти

Јавни позив-Обрти нуде будућност
Агенција за рад и запошљавање БиХ у сарадњи са ентитетским…

Сви пројекти

18.03.2011.Публикације

Средња стручна спрема
Средња стручна спрема на евиденцији Завода за запошљавање

Све публикације

Вијести