Како се пријавити на Биро

Незапосленим лицем у смислу Закона сматра се лице пријављено на евиденцију Завода, старости од 15 до 65 година, способно или ограничено способно за рад, које није у радном односу, активно тражи посао и расположиво је за рад. 

Обавеза незапосленог лица је да активно тражи посао, односно прати стање на тржишту рада и информише се о слободним радним мјестима!

УКОЛИКО СТЕ НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ ПРИЈАВИТЕ СЕ У БИРО У МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- лична карта
- радна књижица
- доказ о школској спреми
- други докази у складу са Законом (увјерења, потврде и сл.)
- доказ о престанку уговора о раду уколико сте били у радном односу.

ПРАВА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Свако лице које се пријави Заводу ради тражења запослења има право на:

- информисање о могућностима и условима запошљавања
- посредовање у запошљавању
- савјетовање о избору занимања
- стручно оспособљавање и припрему за запошљавање.

Незапослено лице коме је у смислу прописа о раду престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице, а које је провело најмање осам мјесеци у осигурању од незапослености у посљедњих 12 мјесеци или 12 мјесеци са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци има право на:

- новчану накнаду

- здравствено осигурање

- пензијско и инвалидско осигурање.

Ова права под истим условима припадају и лицу које је трајно престало да обавља самосталну дјелатносту складу са прописима којима је уређена област пензијско-инвалидског осигурања и област доприноса и одјавило се са обавезних видова осигурања.

Поред горенаведених права незапосленом лицу припада и право на пензијско и инвалидско осигурање у трајању до 3 године, рачунајући од дана подношења захтјева, уколико ће са тим стажом осигурања и временом проведеним у осигурању стећи услове за старосну пензију.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ВАШИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА МОЖЕТЕ ДОБИТИ У НАДЛЕЖНОМ БИРОУ.

17.03.2023.Публикације

Тематски извјештај тржиште рада и образовање 2022/2023.
Тематски извјештај тржиште рада и образовање 2022/2023.

Све публикације

Вијести